Housing and Other Services

Nyu Kuria Biru

Nyu Kuria Biru (New Clear Bldg. Various Restaurants)

Mitsubishi UFJ Shintaku Ginko Nakano Shiten

Mitsubishi UFJ Shintaku Ginko Nakano Shiten (Mitsubishi UFJ Trust and Banking Nakano Branch)

Nakano Marui

Nakano Marui (Marui Nakano Department Store)

Tamariya

Tamariya (Tamariya, Various Stores)

Famirimato Nakanoeki Minami Ten

Famirimato Nakanoeki Minami Ten (FamilyMart Nakano Station South Convenience Store)

Karaoke No Tetsujin Nakano Ten

Karaoke No Tetsujin Nakano Ten(Karaoke No Tetsujin Nakano Karaoke)

Nyu Funabashiya Biru

Nyu Funabashiya Biru (New Funabashiya Bld. Various Stores)

Intsu Nakano Biru

Intsu Nakano Biru (INT’S Nakano Bldg. Various Stores)

Poni Kuriningu Nakano Minamiguchi Ten

Poni Kuriningu Nakano Minamiguchi Ten (Pony Cleaning Nakano South Exit Dry Cleaning)

Em Eru Shi

Em Eru Shi (MLC Lottery)

Byuno Puraza Nakano

Byuno Puraza Nakano (Vieuno Plaza Nakano Housing)

Hanko Kobo Nakano Ten

Hanko Kobo Nakano Ten (Name Stamp Workshop Nakano)
3 minutes’ walk from Nakano station south exit!!!

Ferute Nakano Biru

Ferute Nakano Biru (Fierte Nakano Bldg. Various Stores)

Suwaro Kuriningu Nakano Ten

Suwaro Kuriningu Nakano Ten (Swallow Chain Nakano Dry Cleaning)

Narasaki Sekkei Jimusho

Narasaki Sekkei Jimusho (Narasaki Architecture Office)

Tenshodo

Tenshodo (Tenshodo Name Stamps)

Nakano JM Biru

Nakano JM Biru (Nakano JM Bldg. Various Stores)

Taireisha

Taireisha (Taireisha Funeral Home)

Tomusu Entateimento

Tomusu Entateimento(TMS Entertainement Co., Ltd. Animation Studio)

Kobayashi Saikuru

Kobayashi Saikuru (Kobayashi Cycle Store)
Proud of our 85 years of reliable repairs.

Hirai Bankin

Hirai Bankin (Hirai Bankin Metal Sheets)